Role: National Coordinator European Social Survey

2020 will see the start of the tenth measurement of the European Social Survey (ESS) in the Netherlands. The ESS is a leading biennial survey aimed at identifying and explaining views on social, cultural and political issues in Europe. With effect from Round 10 (2020-2021), the ESS fieldwork in the Netherlands will be organised by ODISSEI. ODISSEI has asked the NWO-ESSNeth Committee to recruit a National Coordinator for Round 10. The National Coordinator will be responsible for the smooth running of the Dutch contribution to this challenging project.
(In Dutch only)

In 2020 zal in Nederland de tiende meting van het European Social Survey (ESS) van start gaan. Het ESS is een toonaangevend survey dat tweejaarlijks plaatsvindt met als doel het signaleren en verklaren van opvattingen over sociale, culturele en politieke kwesties binnen Europa.

ESS is een belangrijke bron voor innovatief internationaal vergelijkend onderzoek binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen. Het ESS is sinds 2013 een European Research Infrastructure Consortium (ERIC), waar momenteel 19 landen lid van zijn. Het ESS heeft de status van Landmark van het European Strategy Forum on Research Infrastructures. Nederland is vanaf het begin in 2002 betrokken geweest bij de European Social Survey.

Met ingang van Ronde 10 (2020-2021) zal de organisatie van het veldwerk van ESS ondergebracht worden bij ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations). ODISSEI is opgenomen op de nationale roadmap. ODISSEI heeft de NWO-ESSNeth Commissie verzocht een Nationaal Coördinator voor de tiende ronde te werven. De Nationaal Coördinator is verantwoordelijk voor een goed verloop van de Nederlandse bijdrage aan dit uitdagende project.

De Nationaal Coördinator is verantwoordelijk voor de dataverzameling die wordt uitgevoerd door een extern bureau. Daarnaast draagt de Nationaal Coördinator zorg voor de disseminatie en het promoten van onderzoek met het gebruik van ESS data. Hij of zij zal het Nederlandse aanspreekpunt van ESS zijn en wordt geacht deel te nemen aan (inter)nationale bijeenkomsten in het kader van ESS. De voorkeur voor de functie van Nationaal Coördinator gaat uit naar een hoogleraar.  Ervaring uit voorgaande rondes leert dat de tijdsinvestering 6 tot 9 maanden intensief is. De hoogleraar is in de gelegenheid om werkzaamheden te delegeren binnen zijn of haar staf/vakgroep, maar blijft zelf verantwoordelijk voor een goed verloop. Het is vervolgens belangrijk dat de Nationaal Coördinator beschikbaar is vanaf september 2019. Meer informatie over het profiel van de Nationaal Coördinator kunt u vinden in de centrale ESS-specificaties (in het bijzonder hoofdstuk 5), maar neem gerust contact op met de secretaris van de ESSNeth Commissie, Joris Voskuilen (j.voskuilen@nwo.nl en/of 070-3440989) voor een verdere toelichting. 

De uitvoering van het European Social Survey in Nederland wordt gefinancierd door ODISSEI. Voor de werkzaamheden van de Nationaal Coördinator is per veldwerkronde (2 jaar) maximaal een lump sum vergoeding beschikbaar van € 90.000 (inclusief BTW). Dit is inclusief het budget voor buitenlandse reizen, dat geschat wordt op € 3.200. Buiten deze lump sum vergoeding zullen geen verdere kosten worden vergoed. De betaling gebeurt in twee gelijke tranches: bij aanvang in het najaar en bij oplevering van de data en documentatie (gepland na 18 maanden doorlooptijd). 

Mocht u deel willen nemen aan de sollicitatieprocedure voor Nationaal Coördinator van ESS, wordt u vriendelijk verzocht het volgende op te sturen: 

  • een beknopt CV met daaraan toegevoegd een publicatielijst met uitsluitend een overzicht van 1) maximaal tien Engelstalige publicaties 2) maximaal vijf publicaties die gebaseerd zijn op ESS data.
  • een uitleg van maximaal één A4 waarom u (en eventueel uw team) geschikt bent om dit coördinatorschap te vervullen,
  • een uitleg van maximaal één A4 naar uw ideeën om ESS in NL te dissemineren en te promoten. 

Graag ontvangen wij deze stukken uiterlijk vrijdag 26 april 2019. U kunt uw sollicatie sturen aan de ESSNeth Commissie, t.a.v. prof. dr. W. van der Brug, voorzitter naar het volgende e-mailadres: j.voskuilen@nwo.nl. De ESSNeth commissie zal vervolgens de meest geschikte kandidaten selecteren en eind april gesprekken met hen plannen. De selectiecriteria die gehanteerd zullen worden zijn:

  1. fluent in spoken and written English (overzicht van Engelstalige publicaties);
  2. practical experience with survey methodology and procedures (blijkend uit publicaties, colleges, primaire dataverzameling)
  3. a person of standing within the social science community of his/her country (blijkend uit rating, publicaties, commissies, lidmaatschappen, redacties)
  4. experience with ESS data
  5. knowledgeable about past national or sub-national studies of a similar nature and, ideally, with experience of cross-national research (blijkend uit betrokkenheid bij of leidinggeven aan primaire dataverzamelingen)
  6. availability

Medio mei 2019 zal er een besluit genomen worden over de te benoemen Nationaal Coördinator.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Joris Voskuilen: j.voskuilen@nwo.nlen/of 070-3440989.