ODISSEI

ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) ontwikkelt een duurzame wetenschappelijke infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland. Via ODISSEI krijgen onderzoekers in de sociale wetenschappen toegang tot grootschalige en longitudinale dataverzamelingen die gekoppeld zijn aan CBS-registraties. Dit virtuele netwerk maakt het mogelijk om nieuwe, discipline-overstijgende onderzoeksvragen te beantwoorden en bestaande vragen op een nieuwe manier te onderzoeken.

ODISSEI is een gezamenlijk initiatief van de projectleiders van grootschalige dataverzamelingen, het CBS, SURFsara, CentERdata en NWO, en is opgenomen op de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2016-2020. Onder leiding van professor Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, wordt een gefedereerde data-infrastructuur door de vele betrokken partners gezamenlijk gerealiseerd. Hiertoe is begin juni 2017 een aanvraag ingediend bij de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (NWO), waarvoor in januari 2018 een overbruggingsfinanciering van 500.000 euro is verkregen.

Met ODISSEI zetten de sociale wetenschappen in Nederland een essentiële stap voor een duurzame, grootschalige infrastructuur waarin data worden verzameld, gekoppeld en beschikbaar gesteld om vraagstukken op het gebied van onder andere migratie, werkgelegenheid, veiligheid en gezondheid vanuit verschillende disciplines te kunnen adresseren.

De doelstelling van ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) is om een nationale data-infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland mogelijk te maken. Alle onderzoekers in de sociale wetenschappen in Nederland krijgen toegang tot de data van deze data-infrastructuur. ODISSEI biedt hen de faciliteiten om te experimenteren en te innoveren. ODISSEI richt zich op sociaalwetenschappelijke onderzoeksgegevens die door waarnemingsmethoden worden verzameld of door koppeling met registraties worden verkregen.

ODISSEI is een nationaal initiatief om ervoor te zorgen dat de data-infrastructuur duurzaam is in organisatie en financiering. Door een nationaal perspectief worden de voordelen van schaalvergroting, kennisuitwisseling (ook voor de juridische aspecten), wederzijdse verrijking en internationale samenwerking optimaal benut.