Over ODISSEI

ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) is de duurzame wetenschappelijke infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland. Via ODISSEI krijgen onderzoekers in de sociale wetenschappen toegang tot grootschalige en longitudinale dataverzamelingen die in een beveiligde omgeving gekoppeld kunnen worden aan CBS-registerdata. Dit virtuele netwerk maakt het mogelijk om nieuwe, discipline-overstijgende onderzoeksvragen te beantwoorden en bestaande vragen op een nieuwe manier te onderzoeken. 

ODISSEI biedt medewerkers van deelnemende organisaties financiering om data gratis of tegen gereduceerd tarief te gebruiken. ODISSEI geeft bovendien ondersteuning aan onderzoekers in de ontwikkeling en uitvoering van computationele onderzoeksprojecten. Hiernaast organiseert ODISSEI evenementen en workshops waar onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. 

ODISSEI’s Missie & Visie, gemaakt door Sensu.

Achtergrond

ODISSEI is een gezamenlijk initiatief van de projectleiders van grootschalige dataverzamelingen, CBS, SURF, Centerdata en NWO, en is opgenomen in de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2016-2020. Onder leiding van professor Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, wordt een gefedereerde data-infrastructuur door de vele betrokken partners gezamenlijk gerealiseerd. In juli 2020 heeft ODISSEI deze Roadmap financiering ontvangen om de infrastructuur verder te ontwikkelen. 

ODISSEI heeft meer dan 40 deelnemende organisaties, waaronder bovengenoemde partijen en wetenschappelijke faculteiten in het hele land. Door het nationale perspectief van ODISSEI worden de voordelen van schaalvergroting, kennisuitwisseling (ook voor de juridische aspecten), wederzijdse verrijking en internationale samenwerking optimaal benut. 

Organisatie

ODISSEI bestaat uit twee onafhankelijke organen: het Supervisory Board en het Management Board. Het Supervisory Board is het hoogste orgaan en bestaat uit zeven afgevaardigden van deelnemers van ODISSEI. Het Management Board, onder leiding van professor Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is benoemd door de Supervisory Board. Hiernaast heeft ODISSEI een Advisory Board.

ODISSEI bestaat uit meer dan 40 deelnemende organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame onderzoeksinfrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland. Hiernaast participeren verschillende surveys en panels in ODISSEI.

Het dagelijkse reilen en zeilen van ODISSEI wordt gecoördineerd door het Coördinatieteam.

Word deelnemer

De voordelen die aan ODISSEI-deelname verbonden zijn, worden continu uitgebreid. Als uw organisatie interesse heeft om een deelnemende organisatie te worden, neem dan graag contact op met onze Director Tom Emery.