Surveys & panels

De volgende surveys & panels nemen deel aan ODISSEI.

Steekproeven met Nederlandse respondenten

Children of Immigrants Longitudinal Survey in the Netherlands (CILSNL)

Het CILSNL biedt een longitudinaal perspectief op de levensloop van immigrantkinderen en een vergelijkingsgroep Nederlandse kinderen. Het bevat ook interviews met ouders en contextuele gegevens.

CONflicts And Management Of RElationship (CONAMORE)

Het onderzoeksproject CONAMORE (CONflicts And Management Of RElationships) is een grootschalig onderzoek onder meer dan 1300 adolescenten naar hun interacties en conflicten met ouders en leeftijdgenoten, emotionele gemoedstoestand en algemene bezigheden.

DNB Household Survey (DHS)

Panelonderzoek dat is gestart in 1993. De data bevatten informatie over werk, pensioen, wonen, hypotheken, inkomen, bezittingen, leningen, gezondheid, economische en psychologische concepten en persoonlijke eigenschappen.

De data worden twee-wekelijks verzameld door CentERdata.

Nationaal Kiezersonderzoek (NKO)

Het Nationaal kiezersonderzoek is in 1971 ontstaan als een gezamenlijk project van alle leerstoelhouders Politicologie in Nederland. De kern van het NKO bestaat uit een survey-onderzoek rond de verkiezingen voor de Tweede Kamer onder een representatieve steekproef uit de kiesgerechtigde bevolking van Nederland.

Familie-enquête Nederlandse bevolking (FNB)

De Familie-enquête Nederlandse bevolking is een survey-onderzoek van de sectie Sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de levensloop en leefsituatie van de Nederlandse bevolking. In dit onderzoek komen enerzijds vragen aan de orde over de levensloop op demografisch, sociaal-economisch en sociaal-cultureel gebied, en anderzijds vragen over de leefstijl, vrijetijdsgedrag, politieke voorkeur, godsdienst, waarden en normen, en sociale participatie.

Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)  

De Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) aan de Vrije Universiteit en VU medisch centrum is in 1991 in het leven geroepen door het Ministerie van VWS om determinanten en gevolgen van veroudering vast te leggen en te bestuderen. LASA gaat over het fysiek, emotioneel, cognitief en sociaal functioneren van ouderen.

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs is een groot langlopend onderzoek onder scholen dat periodiek plaatsvindt. Het wordt uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Netherlands Kinship Panel Study (NKPS)

NKPS staat voor ‘Netherlands Kinship Panel Study’ en is een grootschalig onderzoek naar familiebanden in Nederland.

Nederlandse Levensloopstudie (NELLS)

NELLS is het wetenschappelijk onderzoek naar de leefsituatie en meningen van mensen tussen de 15 en 45 jaar in Nederland. NELLS is een gezamenlijk project van onderzoekers van de universiteiten van Tilburg, Nijmegen en Amsterdam en wordt grotendeels gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

Nederlands Tweelingen Register (NTR)

Het Nederlands Tweelingen Register (kortweg NTR) werd op 1 februari 1987 opgericht voor gedragsgenetisch onderzoek bij de afdeling Biologische Psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sindsdien worden gegevens van twee- en meerlingen die bereid zijn mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek bijgehouden. Deelnemers worden gevolgd in de tijd, wat betekent dat ze om de paar jaar een vragenlijst ontvangen. Soms worden ze ook uitgenodigd voor onderzoek op de Vrije Universiteit.

Research on Adolescent Development And Relationships (RADAR)

RADAR (Research on Adolescent Development And Relationships) is een langlopend onderzoek dat is gestart in 2005. RADAR richt zich op de interacties en conflicten van adolescenten met ouders en leeftijdgenoten, hun emotionele gemoedstoestand, persoonlijkheid, identiteit en internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Zo’n 800 participanten worden gevolgd in hun ontwikkeling van vroege adolescentie naar volwassenheid. Daarnaast doen ook hun ouder(s), partner, broer of zus en (beste) vriend(in) mee met het onderzoek.

Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland (SOCON)

Het onderzoek Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland is een uitgebreid vervolg op het onderzoek Secularisatie en ontzuiling in Nederland (SON) uit 1979, waarin gevraagd werd naar de invloed van kerkelijkheid en geloofsovertuigingen op andere houdingen en gedragingen, zoals waarden en politieke standpunten. In de vervolgonderzoeken zijn vragen gesteld over een breder scala aan sociale thema’s, zoals opvattingen over werk, opleiding, huwelijk en gezin, etnocentrisme, participatie, milieu, gezondheid.

Survey of the Social Networks of the Dutch (SSND)

De SSND (Survey of the Social Networks of the Dutch) is een longitudinaal onderzoek naar netwerken en sociaal kapitaal van bewoners van Nederland. De eerste keer werd in 2000 data verzameld onder 1000 respondenten. In 2008, 2014 en 2017 zijn opnieuw de netwerken onder dee personen in kaart gebracht. Het project is gefinanceerd door NWO en loopt tot en met 2018.

TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey (TRAILS)

TRAILS (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey) is een langlopend, multidisciplinair onderzoek naar de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling van adolescenten en jongvolwassenen.

Youth of Utrecht (YOUth)

YOUth is een grootschalig, langlopend cohortonderzoek dat 6000 kinderen volgt van zwangerschap tot volwassenheid, verdeeld over twee leeftijdsgroepen: onderzoek bij de eerste groep begint al prenataal, de tweede groep wordt vervolgd vanaf ongeveer 9 jaar. De focus ligt op zelfcontrole en sociale competenties. Data die verzameld worden zijn onder andere vragenlijsten (over leefstijl, gedrag, ouderschap, gezondheid, persoonlijkheid, mediagebruik, ontwikkeling), ouder-kind interactie, neurocognitieve ontwikkeling (bijvoorbeeld via 3D-echo’s van het foetale brein, EEG-scans, eyetracking, computertaken, structurele en functionele MRI), en afname van lichaamsmateriaal ((navelstreng)bloed, wangslijmvlies, speeksel en haar).

Nederlandse steekproeven in internationale projecten

European Social Survey (ESS)

De European Social Survey (ESS), in Nederland ook bekend als het onderzoek ‘Waar staat Nederland’, is een internationaal vergelijkend enquêteonderzoek dat sinds 2001 iedere twee jaar wordt gehouden in Europa. De ESS meet de houdingen, overtuigingen en gedragspatronen van de bevolking in meer dan dertig landen.

European Values Study (EVS)

De European Values Study (EVS) onderzoekt de opvattingen van Europeanen over religie, politiek, werk, maatschappij, familie en Europa.

Generations & Gender Programme (GGP)

GGP ging in 2001 van start en is een internationale, open source onderzoeksinfrastructuur die zich richt op veranderingen in gezins- en relatievorming, genderrelaties en de verhoudingen tussen generaties. Het programma wordt gecoördineerd door het NIDI.

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)

In het HBSC-onderzoek wordt de gezondheid, het welzijn, het gedrag en de sociale omgeving van jongeren van 11 tot en met 16 jaar in Nederland bestudeerd.

International Social Survey Programme (ISSP)

Het Internationaal Sociaal Survey Programma [ISSP] is een jaarlijks opinieonderzoek onder de bevolkingen van inmiddels meer dan 45 landen over de gehele wereld.  In elk van die landen wordt jaarlijks een steekproef van ongeveer 1500 inwoners ondervraagd aangaande hun opvattingen over wisselende thema’s.

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

De Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) is een onderzoek waarin de Europese bevolking van 50 jaar en ouder centraal staat. Vanuit verschillende vakgebieden (o.a. economie, gezondheidswetenschap, en sociologie) worden elke twee jaar gegevens verzameld op het gebied van gezondheid (zowel geestelijk als lichamelijk), socio-economische positie, en sociale netwerken.